Paieška

Įtraukusis ugdymas

KAUNO ŠVIETIMO INOVACIJŲ CENTRO PRIEMONIŲ PLANAS DĖL ĮTRAUKTIES ŠVIETIME ĮGYVENDINIMO KAUNO M. 2023 M. (Atsisiųsti)


Geros mokyklos koncepcijoje aptariama akivaizdi tendencija – nuo švietimo visiems pereinama prie švietimo kiekvienam, t. y. personalizuoto, suasmeninto ugdymo(si) ir mokymo(si) pripažįstant, kad žmonių patirtys, poreikiai, siekiai skiriasi ir mokomasi skirtingais tempais ir būdais. Visa tai įprasmina ir pagrindinė įtraukiojo (inkliuzinio) ugdymo idėja, kurio siekis – visavertis kiekvieno mokinio dalyvavimas ugdymo procese, atsižvelgiant ne į bendrą standartą, o į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes. Jau nebekeliame klausimo ar to reikia, dabar pagrindinis klausimas – kaip tai įgyvendinti.

Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra siūlo atsižvelgti į inkliuzinio ugdymo reikalavimus, kurie įgyvendinami mokyklos lygmeniu:

  1. Prieinamumas: mokyklos aplinkos ir patalpų pritaikymas neįgaliems asmenims, specializuota kompiuterinė ir kita įranga, veiklos priemonės, mokymo priemonės.
  2. Pagarba mokinių nuomonei. Teigiamos nuostatos į visus mokinius formavimas ir noras bendradarbiauti su kolegomis.
  3. Mokytojų įgūdžiai. Nuo žinių apie įvairius sutrikimus, negalias, mokymosi sunkumus iki ugdymo metodų, reikalingų veiksmingam visų mokinių ugdymui, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius.
  4. Aktyvus mokinių dalyvavimas. Visiems mokiniams sudaryta galimybė aktyviai dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenime.
  5. Lyderystė mokykloje. Mokyklos vadovai turėtų teigiamai vertinti darbuotojų ir mokinių skirtybes, skatinti kolegialumą ir inovacijas. Lyderystė skatinama visuose organizacijos lygiuose.
  6. Įvairių žinybų paslaugų dermė – bendradarbiavimas su kitomis pagalbos tarnybomis ar institucijomis.

Svarbiausia įtraukiojo ugdymo vizija yra užtikrinti, kad visų amžiaus grupių besimokantiems asmenims kartu su bendraamžiais vietos bendruomenėje būtų suteiktos prasmingos ir kokybiškos švietimo galimybės. Pagrindiniai teisiniai dokumentai, kuriais remiantis kuriamos įtraukiojo ugdymo prielaidos, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą yra šie: 

  • Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija (2006). Šios Konvencijos tikslas – skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. Visos šalys skatinamos diegti inkliuzinio švietimo politiką, tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo praktiką, įgyvendinant atitinkamas įtraukiojo ugdymo plėtros nuostatas ir uždavinius. Nuoroda ČIA.
  • LR Švietimo įstatymas (2011). Akcentuojama, kad ugdymo prieinamumas – tai galimybė mokytis saugioje, tinkamoje edukacinėje aplinkoje, kurioje kiekvienas ugdomas pagal jo galimybes, poreikius bei polinkius. Nuoroda ČIA.
  • Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje vienas iš strateginių tikslų – užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, suteikti mokiniams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Nuoroda ČIA.

Kiekvieno vaiko sėkmė verta bendruomenės pastangų, susijusių su mokyklos komandos požiūrio pokyčiu, nuolatiniu jos mokymusi, bendradarbiavimu tarpusavyje ir už mokyklos ribų, iššūkių priėmimu ir problemų sprendimu.

Toma Malvicė, psichologė, Kauno Prano Daunio ugdymo centrasRenginiai

2024-02-23 Seminarai „Įtraukusis ugdymas – kokybiškas, personalizuotas, atitinkantis galias ir poreikius“.


2024-01-24 Paskaita-diskusija „Įtraukusis ugdymas: kodėl ir kaip?“.

2024-01-02–2024-01-31 Tarptautinis metodinių darbų edukacinis virtualus projektas-paroda „Įtraukiojo ugdymo metodinės priemonės“.StraipsniaiArchyvas

Kauno švietimo inovacijų centro priemonių planai dėl įtraukties švietime įgyvendinimo Kauno m.

Kauno švietimo inovacijų centro priemonių planas dėl įtraukties švietime įgyvendinimo Kauno m. 2023 m. (Atsisiųsti)
Kauno švietimo inovacijų centro priemonių planas dėl įtraukties švietime įgyvendinimo Kauno m. 2022 m. (Atsisiųsti)
Kauno švietimo inovacijų centro priemonių planas dėl įtraukties švietime įgyvendinimo Kauno m. 2021 m.  (Atsisiųsti)