Paieška

Apie mus

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pavadinimas keičiamas į Kauno švietimo inovacijų centrą (kodas 193043096), vadovaujantis 2021 m. birželio 22 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-259.

Centras – vienas iš didžiausių Lietuvoje pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centrų (įkurtas 1995 m. liepos 15 d.) ir pirmasis šalyje akredituotas (2019 m. pakartotinai dar penkeriems metams, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  įsakymu  akreditacijos pažyma Nr. KT3-12).

Centras yra moderni dalykinė, informacinė, metodinė mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo institucija, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas, besiorientuojanti į regiono ir šalies poreikius, infrastruktūros kaitą, Europos Sąjungos švietimo struktūras, tarptautinį bendradarbiavimą bei švietimo sistemos plėtrą. 

Centro veikla grindžiama vertybėmis: tolerancija ir empatija; demokratiškumu ir lygių galimybių sudarymu; noru tobulėti ir keistis; atsakomybe ir komandiniu darbu; pagarba švietimo bei kultūros tradicijoms.

Misija

Maksimaliai tenkinti įvairių tikslinių grupių – mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, aukštesniųjų klasių mokinių, mokinių tėvų ir kitų grupių suaugusiųjų – mokymosi visą gyvenimą poreikius. Užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimą kvalifikacijos tobulinimo srityje.

Vizija

Modernus pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą centras.

Centro veiklos kryptys

Švietimo darbuotojų kvalifikacijos poreikių analizė, kvalifikacijos tobulinimo organizavimas, kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės analizė.
  • Metodinės, dalykinės, informacinės pagalbos teikimas švietimo įstaigoms, dalykų mokytojų bei mokyklų metodinės tarybos veiklos koordinavimas.
  • Mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimas, tarpdisciplininio itin gabių mokinių programos koordinavimas.
  • Efektyvios ir sėkmingos pedagogų edukacinės patirties paieška, analizė, apibendrinimas, kaupimas ir sklaida.
  • Miesto, regiono, šalies ir tarptautinių projektų rengimas, įgyvendinimas, koordinavimas.
  • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinavimas, renginių įvairioms tikslinėms ir skirtingo amžiaus grupėms organizavimas.

Tradicijos

„METŲ ŠVIETĖJAS“ – toks titulas kasmet suteikiamas tais metai labiausiai nusipelniusiam Kauno miesto MOKYTOJUI. Tai Kauno švietimo inovacijų centro sumanymas, virtęs gražia tradicija.
Nuo 2004 metų kasmet organizuojame šventę „Metų švietėjas“ ir pagerbiame su mūsų Centru bendradarbiavusius aktyvius ir talentingus miesto mokytojus. Kasmet įvertiname mokytojų praktikų veiklumą, iniciatyvumą, švietėjišką, metodinę veiklą, inovacijų sklaidą.
„Metų švietėjai 2023“
„Metų švietėjai 2022“
„Metų švietėjas 2021“