Turininga poezijos šventė „Ilgesio ir vilties laukimas“

2024 m. balandžio 17 d., 09:34

Nuostabi jubiliejinė dviejų iškilių asmenybių – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) valdybos pirmininkės, LR meno kūrėjos Dalios Milukaitės-Buragienės ir LNRS sekretorės Vidos Gustaitytės-Bubnienės – poezijos šventė „Ilgesio ir vilties laukimas“ balandžio 9 dieną sukvietė poezijos mylėtojus, bičiulius į Kauno švietimo inovacijų centro biblioteką.

Savo eilėraštį „Kovas“ iš jubiliejinės rinktinės pristatė poetė Dalia Buragienė: „Mano šaltas mėnuo / Didelę liepsną į meilę manyje užaugino, / Su eilėraščiais gyvenu ir kalbuos, / Dėkoju Dievui, Jums visiems ir likimui!“

„Saulės spindulėlis / į gimtinę žiūri, / prieš kelionę paukščiai / spiečiasi į būrį… / Saulės spindulėli, / ruoškis žemę guosti, / rudenėlis rymo / savo aukso soste“ – švelniai poetė Vida  Bubnienė eilėraščio „Rudenėlio žemė“ žodžiais įvedė mus į pavasarinę nuotaiką.

Abi poezijos karalienės padabintos puošniais ąžuolo vainikais, kolegų apgaubtos pagarbiu dėmesiu. „Nesustabdykit žydėjimo“ – linkėjo LR signataras Leonas Milčius, skirdamas eiles gerb. Daliai Buragienei, linkėdamas ir toliau taip energingai ir išmaniai vadovauti gausiam LNRS poetų sambūriui, sėkmės redaguojant laikraštį „Gintaro gimtinė“, rengiant poezijos knygų pristatymus bei kuruojant almanachų leidybą.

Kauno švietimo inovacijų centro direktorės Rasos Bortkevičienės vardu bibliotekininkė Irena Valentukonienė padėkojo poetėms už bendradarbiavimą, kūrybinio žodžio sklaidą ir įteikė Padėkas.

Lyriškai ir skambiai į poetinius skaitymus įsiterpė ansamblis „Sūduva“, vadovaujamas Teresėlės Varnagirienės. Skambėjo daina Dalios Buragienės žodžiais „Tu vienintelis mano pasaulis“. Širdį glostė dainos Vlado Burago žodžiais „Paskubėk prie beržo prisiglaust“, „Suvalkijos kraštui“, daina Jūratės Jankauskienės žodžiais, skirta poetui, daktarui Juozapui Mickevičiui.

Šią popietę pristatytos naujausios knygos – Dalios Milukaitės-Buragienės „Eilėraštis – mano gyvenimas ir viskas…“ (straipsniai, įvairių rašytojų ir pačios poetės renginių, knygų aprašymai, recenzijos, eilėraščiai, nuotraukos) ir Vidos Gustaitytės-Bubnienės knygelė vaikams „Rudenėlio laiškai“.

Renginyje netrūko netikėtumų! Kūrėjai džiugiai sutiko LNRS kūrėjų gretas papildžiusį naują narį – aktyvų poetą Arvydą Vyšniauską iš Elektrėnų, kurio kūryboje dominuoja humoro jausmas, ironija. Renginio metu jam įteiktas LNRS nario pažymėjimas ir ženklelis. Poetas perskaitė du savo eilėraščius: „Svogūnai“ ir „Meškinas, medum nešinas“.

Karštais plojimais renginio dalyviai atsiliepė į malonią žinią – Lietuvos išskirtinių pasiekimų knygoje įrašytas poetas Leonas Milčius! Jis pripažintas autoriumi, sukūrusiu daugiausia kūrinių, skirtų Kaunui – 75 poezijos kūriniai, atspausdinti knygoje „Eilėraščiai Kaunui“. Agentūros „Factum“ vadovas Vytautas Navaitis gerb. signatarui, poetui Leonui Milčiui įteikė Lietuvos rekordo Diplomą. Išgirdome patį naujausią eilėraštį, kurį autorius paskyrė pražydusioms sakuroms Kaune.

Poetes sveikino Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai, LR meno kūrėjos – poetė Zenė Sadauskaitė, KMMA „Kūrėjų menė“ prezidentė prof. Jūratė Jankauskienė ir pirmininkė Virginija Ruškienė. Sveikinimo žodį tarė soc. m. dr. Jūratė Stankevičienė. Ji padovanojo savo tapybos darbą gerb. Daliai Buragienei ir perskaitė tai progai sukurtas eiles: „Baltais žiedais pražydo sodai, / Kasomis žirguliukų dabinasi berželiai, / Jūsų eilės vėl pavasarius dainuos, / Lai dar ilgai netyla / Žodžiais dainuojanti širdis, / Ilgiausių metų linkim, / Laimingų ligi pat dangaus…“.

Poetes sveikino ir savo kūrybą skaitė plunksnos bičiuliai iš įvairių Lietuvos kampelių: Onutė Jakubonienė, Jadvyga Šimkienė, Dalia Sakalauskienė, Julija Augustauskienė Rudenė, Rita Mockeliūnienė, Gema Galinienė, Antanas Žiliukas, Irena Jacevičienė-Žukauskaitė, Vida Jurkienė, Aloyzas Vaznaitis, Ilionija Orinienė, Emilija Valentinavičienė, Zita Pranskevičienė, Genovaitė Markauskaitė Saulutė, Regina Jorudienė, Aldona Jankauskienė, Danutė Blėkienė, Vitas Petraitis.

Šį gražų renginį užbaigėme daina Genovaitės Markauskaitės Saulutės žodžiais „Tėviškei“. Ne tik jubiliatės išsinešė daug širdingų palinkėjimų, gėlių, žodžiuose įpintų prasmių, dovanų, bet ir mes, renginio klausytojai, išėjome dvasingumo šviesos apgaubti.

Bibliotekininkė Irena Valentukonienė
Poetė, dailininkė dr. Jūratė Stankevičienė