Kauno šv. Roko mokyklos Erasmus+ projekto KA1 „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“ įgyvendinimas

2022 m. spalio 28 d., 12:59

Įtraukus švietimas kviečia puoselėti kiekvieno vaiko individualius poreikius ir gebėjimus, nepaisant to, ar jis turi specialiuosius ugdymosi poreikius, ar ne.

Įtraukiojo ugdymo gerųjų pavyzdžių Lietuvoje jau esama, tačiau jų nėra tiek daug, kad galėtume sakyti, jog mūsų šalyje neegzistuoja įtraukiojo ugdymo problema. Mokyklų vadovai, mokytojai, tėvai, vaikai – visi susiduria su nemenkais iššūkiais, kuriuos ne visada pavyksta įveikti. Tam, kad įtraukusis ugdymas taptų realybe, turi įvykti sisteminiai pokyčiai visose ugdymo pakopose, turime mokytis iš tų, kurie tai geba daryti geriausiai. Vieni iš besimokančios bendruomenės prioritetų – mokytojų pasirengimas, dalykinės ir socialinės kompetencijos, pozityvios vertybinės nuostatos, gebėjimas dirbti komandoje ir bendradarbiavimas – įtraukios mokyklos pagrindas. Dalijimasis gerąja patirtimi, bendradarbiavimas tarp bendrojo lavinimo ir specialiojo ugdymo įstaigų spartins švietimo siekių įgyvendinimą, jo kokybės augimą ir plėtrą.

Šalyje rengiantis įtraukiojo ugdymo plėtrai, Kauno specialiosios mokyklos pedagogai nuo 2022 metų vasario 1 dienos įgyvendinant Erasmus+ projektą: „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“ dalyvavo darbo stebėjimo mobilume Istituto Comprensivo Giovanni Verga mokykloje, Komiso mieste, esančiame Sicilijoje.

Dalyvavimas projekte padėjo subrandinti nuolat besimokančią komandą, kuri tobulino įtraukiojo ugdymo, institucijų partnerystės ir administravimo kompetencijas, suteikė galimybę prisijungti prie tarptautinės bendruomenės, keistis informacija, bendradarbiauti, susipažinti su inovatyviomis mokymo priemonėmis, rengti bendrus projektus, rasti naujų pažinčių. Pedagogai taip pat plėtojo kalbinę kompetenciją bei asmeninį ir profesinį potencialą.

2022 m. spalio 27 d. Kauno šv. Roko mokykla bendradarbiaudama su Kauno švietimo inovacijų centru organizavo Erasmus+ projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“ metodinę valandą. Renginio tikslas – pasidalinti projekto įgyvendinimo gerąja patirtimi su Kauno švietimo įstaigų bendruomenėmis.

Metodinę valandą vedė Kauno šv. Roko mokyklos Erasmus+ projekto darbo grupė. Mokytojai, turėjo galimybę susipažinti su Italijos įtraukiojo ugdymo patirtimi bei sužinoti kokius inovatyvius ugdymo metodus taiko projekto partnerė, taip pat pamatė įtraukiojo ugdymo principais ir metodais organizuotas veiklas, kuriose SUP mokiniai veikė kartu su bendrosios paskirties ugdymo įstaigų ugdytiniais. Susirinkusiems kolegoms buvo pristatytos vykdytos formaliojo ir neformaliojo švietimo atviros integruotos veiklos:

  • 2022-06-01 Kauno šv. Roko mokyklos mokytojai organizavo Kauno miesto švietimo įstaigų renginį „Šokis vienija“, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Projekto įgyvendinimo tikslas – plėtoti įtraukiojo ugdymo kultūrą bei plėsti specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių tarpusavio bendradarbiavimą.
  • 2022-06-08 vyko integruotų ugdomųjų veiklų diena „Gamtos kodas“. Kauno šv. Roko mokyklos ir Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos pradinių klasių mokiniai mokėsi ieškoti, atrasti ir dalintis įgytomis žiniomis. Užsiėmimų metu visus lydėjo gera nuotaika ir entuziazmas.
  • 2022-06-16 ikimokyklinio ugdymo mokytojos organizavo integruotą meninę veiklą „Vasaros spalvos“, į kurią įsitraukė lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikai. Veikla buvo kupina daug spalvų, muzikos, burbulų ir smagių emocijų.
  • 2022-10-11 Kauno šv. Roko mokyklos mokiniai lankėsi Jono Pauliaus II gimnazijoje, kurioje dalyvavo atviroje integruotoje muzikos ir lietuvių kalbos pamokoje „Muzikos garsai“ bendroje klasėje su gimnazijos mokiniais. Atvirą integruotą pamoką vedė Jono Pauliaus II gimnazijos etninės kultūros mokytojas metodininkas Artūras Sinkevičius ir metodininkė logopedė-specialioji pedagogė Rasa Benešiūnienė. Po atviros pamokos, mokytojas Artūras aprodė mokiniams etnografinio ansamblio „Gilė“ klasę, supažindino su įvairiais muzikos instrumentais. Susitikimo pabaigą vainikavo bendrai sugrotas kūrinys. 
  • 2022-10-17 Kauno šv. Roko mokykloje vyko atvira veikla „Bočios turnyras“, kuriame dalyvavo VDU Atžalyno progimnazijos ir Kauno šv. Roko mokyklos mokiniai. Atvirą veiklą vedė kūno kultūros mokytojas Kęstutis Vaškelevičius ir mokytoja Diana Zenkovienė. Po draugiško turnyro abiejų mokyklų mokiniai turėjo laiko pabendrauti bei pasidalinti žaidimo įspūdžiais.
  • 2022-10-19 organizuota atvira pažintinė orientacinė pamoka „Spalvos, formos, dydžiai“. Jos metu mokytojai turėjo galimybę stebėti, kokie metodai taikomi  ugdant įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius mokinius. Pamoka buvo kupina daug įdomių veiklų, kurios pritaikytos kiekvienam vaikui pagal jo gabumus ir poreikius. Vaikai noriai atliko jiems skirtas užduotis, vyravo darbinė nuotaika.
  • Nuo 2022-10-01 iki 2022-10-31 Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekoje eksponuojama Kauno šv. Roko mokyklos 1–4 klasių mokinių ir Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ vaikų kūrybinių darbelių paroda „Rudenio taku“. Parodos tikslas – stiprinanti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, turtinant vaikų gamtos pažinimo ugdymosi patirtį.

Dalyvavimas Erasmus+ projekte prisideda kuriant bendradarbiaujančią ir atvirą pokyčiams mokyklą, leidžiančią kryptingiau ir efektyviau padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams atskleisti savo stipriąsias puses, rodyti iniciatyvas, išbandyti savo idėjas ir tapti jiems aktyviais bei visaverčiais visuomenės nariais.

Bendrojo ir specialiojo ugdymo mokyklų partnerystė užtikrina naudą visiems dalyviams: padeda atsiskleisti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių stipriąsias puses, gebėjimus, ugdyti bendrąsias kompetencijas. Mokiniai patenkina saviraiškos, pažintinių interesų, kūrybiškumo plėtojimo, kultūrinių vertybių puoselėjimo, turiningo laisvalaikio praleidimo, bendravimo poreikį. Mokiniai iš bendrosios paskirties mokyklų atpažįsta vaikus, turinčius sunkumų dėl negalių, ir suvokia, kad kartu galima juos įveikti.

Erasmus+ KA1 projektas. Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai (atsisiųsti)

Kauno šv. Roko mokyklos informacija