Paieška

VADOVŲ REZERVAS

Grįžti atgal

VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMOS

Aukšta vidinė ir tarpasmeninė emocinė kultūra organizacijos efektyvumui (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 3 moduliai:
1. „Aukštas asmeninis EQ (emocinis intelektas) – būtina sąlyga komandiniam darbui“ (8 val. – teorija, 6 val. – savarankiškas darbas);
2. „Emociniai poreikiai komunikacijoje. Manipuliatyvus elgesys“: (8 val. – teorija, 6 val. – savarankiškas darbas);
3. „Vertybėmis grįsta komunikacija komandoje“ (8 val. – teorija, 4 val. – savarankiškas darbas).

Bendradarbiavimas ugdyme: grįžtamojo ryšio galia (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 4 moduliai:
1. „Mokyklos bendruomenės indėlis, kuriant mokymosi pasiekimų ir pažangos strategiją mokykloje“ (10 val.);
2. „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas, siekiant ugdymo kokybės“ (10 val.);
3. „Pasidalytoji lyderystė mokykloje: per bendradarbiavimą į vaiko sėkmę“ (10 val.);
4. „Vidinės ir išorinės aplinkos įtaka mokytojų bendradarbiavimui ugdymo procese“ (10 val.).

Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 5 moduliai:
1. „Darbo santykių įforminimo aktualijos 2022 metais: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo“ (8 val.);
2. „Asmens duomenų apsaugos užtikrinimas ir duomenų valdymas“ (8 val.);
3. „Administracinės kalbos vartosena dokumentuose: nuo teorijos į praktiką“ (8 val.);
4. „Veiklos dokumentų valdymo švietimo įstaigoje aktualijos 2022 metais“ (8 val.);
5. „Švietimo įstaigų archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2022 metais: naujausių reikalavimų praktinis taikymas“ (8 val.).

Komunikavimo dirbtuvės: pasakojimo kūrimas ir įvairialypės jo perteikimo formos (65 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 4 moduliai:
1. „Pasakojimo meno galia“ (16 val.);
2. „Viešasis kalbėjimas“ (12 val.);
3. „Plastinė kūrybinė raiška“ (12 val.);
4. „Garantuotos kokybės prezentacija“ (12 val.);
Savarankiškas darbas (13 val.).

Koučingo švietimo įstaigos vadovo darbe įgūdžių stiprinimas (40 val.).

Penkių įtraukiančių seminarų ciklo metu dalyviams bus perteikiamos pagrindinės teorinės ir praktinės žinios apie koučingą vadovo darbe: kuo pasižymi koučingo metodas, kodėl jį taiko daugelis pažangių organizacijų, kaip koučingas veikia darbe, kokiose situacijose galima ir būtina šį metodą taikyti, kaip būti geru koučeriu savo darbuotojams ir kolegoms, kaip motyvuoti ir sutelkti žmones koučingo pagalba ir galiausiai kaip tapti koučeriu pačiam sau.
Mokymuose bus stiprinami švietimo įstaigų vadovų ir administracijos darbuotojų koučingo vadovo darbe įgūdžiai.

Kūrybiškas problemų sprendimo ir komunikacijos ugdymas mokykloje (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 2 moduliai:
1. „Kūrybingo mokymo proceso kūrimas ir organizavimas“ (20 val.);
2. „Streso valdymas ir kūrybingumas darbe“ (20 val.).

Mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui vadybinių kompetencijų tobulinimas (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 5 moduliai:
1. „Esminiai vadovavimo aspektai: ugdymas, aplinka, asignavimai“ (10 val.);
2. „Vadovavimo švietimo įstaigai įgūdžių tobulinimas: pokyčių valdymas, strategija, personalas“ (6 val.);
3. „Vadovavimo žmonėms kompetencija: bendradarbiavimas ugdyme ir veiksminga lyderystė“ (8 val.);
4. „Asmeninio veiksmingumo didinimas ir pokyčių valdymas esant dideliems iššūkiams“ (8 val.);
5. „Išorinio mokinių pasiekimų vertinimo aktualijos“ (8 val.).

Pozityvioji komunikacija mokykloje (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 4 moduliai:
1. „Pozityvios komunikacijos principai. Kaip efektyviai perduoti informaciją ir kurti pozityvų santykį?“ (10 val.);
2. „Palankaus mikroklimato kūrimas. Pykti negalima suprasti?“ (10 val.);
3. „Neverbalinė komunikacija kaip emocijų perdavimo ir atpažinimo priemonė“ (10 val.);
4. „Pasek man pamoką. Kaip taikyti istorijų metodą pamokose?“ (10 val.).

Saugi šiuolaikinė mokykla (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 5 moduliai:
1. „Klasės (grupės) valdymas“ (8 val.);
2. „Pedagoginė veikla ir stresas“ (8 val.);
3. „Bendravimo su tėvais metodai ir būdai“(8 val.);
4. „Įtraukiojo ugdymo organizavimo praktiniai aspektai“ (8 val.);
5. „Nuotolinio ir kasdienio darbo dermė“ (8 val.).

Sėkminga lyderystė: švietimo ir kultūros įstaigų veiklos dermė ugdymo procese (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 3 moduliai:
1. „Mokymas ir mokymasis kitaip“ (12 val.);
2. „Fenomenų tyrimo dirbtuvės“ (8 val.);
3. „Mokymo(si) netradicinėse aplinkose strategijos ir įtraukumo kūrimas“ (10 val.);
Savarankiškas darbas.

Sėkmingo vadovo užrašai: vadovavimas žmonėms (40 val.).

Programos tikslas – sudaryti sąlygas 1–5 metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams, patobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų, būtinų efektyviam vadovavimui žmonių grupei, švietimo įstaigai.

Sėkmingos mokyklos samprata. Naujai paskirtų ar 1–3 metus dirbančių švietimo įstaigų vadovų vadybinių kompetencijų tobulinimas(is) (40 val.).

Programa skirta naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams. Dalyviai patobulins ugdymo proceso valdymo ir mokyklos turto ir lėšų valdymo mokyklos vadovo kompetencijas.
Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė – 40 val. (teorija – 12 val., praktika – 12 val., savarankiški darbai – 16 val.).

Šiuolaikinės psichologijos pasiekimai ugdant bendrąsias kompetencijas (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 5 moduliai:
1. „Streso ir emocijų valdymo pagrindai pedagoginiame procese“ (10 val.);
2. „Emocinė kompetencija ir konfliktų valdymas“ (8 val.);
3. „Psichologinio atsparumo pagrindai“ (8 val.);
4. „Bendravimo sunkumai ir jų sprendimo būdai pedagoginiame procese. Darbas su „sunkiais“ žmonėmis“ (8 val.);
5. „Motyvacija. Savęs ir kitų motyvavimas pedagoginiame procese“ (6 val.).

Šiuolaikinis vadovas. Koks jis? (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 3 moduliai:
1. „Asmeninis veiksmingumas“ (13 val.);
2. „Vadovavimas žmonėms; bendravimas ir informavimas“ (13 val.);
3. „Strateginis švietimo įstaigos valdymas“ (14 val.).

Švietimo įstaigos vadovo vadovavimo sričių kompetencijų plėtojimas (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 5 moduliai:
1. „Švietimo įstaigos vadovo veikla formuojant ir keičiant organizacijos kultūrą“ (8 val.);
2. „Švietimo įstaigos organizacijos kultūros modelis“ (8 val.);
3. „Darbo teisė 2022 metais: netipinių atvejų nagrinėjimas“ (8 val.);
4. „Asmens duomenų apsauga švietimo įstaigose: dažniausiai pasitaikančios klaidos“ (8 val.);
5. „Administracinės kalbos vartosena dokumentuose: nuo teorijos į praktiką“ (8 val.).

Švietimo įstaigų vadovų bendrųjų kompetencijų ugdymas(is) (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 3 moduliai:
1. „Profesionalaus viešo pasisakymo įgūdžių lavinimas“ (13 val.);
2. „Vadovavimas ugdymui: grįžtamojo ryšio galia“ (14 val.);
3. „Ekologinis grįžtamasis ryšys“ (13 val.).

Tvarus bendradarbiavimas švietimo įstaigoje (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 5 moduliai:
1. „Darbo santykiai švietimo įstaigoje: vidaus kontrolės sistemos diegimas“ (8 val.);
2. „Mokyklos darbo tarybos narių kompetencija: švietimo įstaigos vidaus kontrolė“ (8 val.);
3. „Psichosocialinės rizikos aplinka švietimo įstaigose: vadybiniai ir teisiniai sprendimai“ (8 val.);
4. „Darbo santykių konfliktų atsiradimas, valdymas bei sprendimo būdai“ (8 val.);
5. „Mokyklų vadovų ir darbuotojų atstovų tvarus bendradarbiavimas“ (8 val.).

Ugdymo bendruomenės (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 5 moduliai:
1. „Ugdymo įstaiga ir lyderystė“ (8 val.);
2. „Įstaigos mikroklimatas ir jo formavimas“ (8 val.);
3. „Klasės bendruomenė ir jos formavimas“ (8 val.);
4. „Mokykla ir tėvai“ (8 val.);
5. „Konfliktai ir krizės grupėse ir bendruomenėje“ (8 val.).

Vadovavimo švietimo įstaigai bendrųjų kompetencijų tobulinimas (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 3 moduliai:
1. „Vadovavimas ugdymui: grįžtamojo ryšio galia“ (14 val.);
2. „Retorika vadovams. Įtaigus viešasis kalbėjimas“ (12 val.);
3. „Susirinkimų vedimas“ (14 val.).

Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 7 moduliai:
1. „Žalieji pirkimai paprastai: žaliųjų kriterijų taikymas dažniausiai vykdomiems pirkimams paprastai“ (6 val.);
2. „Viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimai“ (6 val.);
3. „Pirkimų planavimas ir mažos vertės pirkimų vykdymas“ (6 val.);
4. „Darbas su CVP IS“ (6 val.);
5. „Pirkimo dokumentų rengimas ir pirkimo procedūrų vykdymas“ (6 val.);
6. „Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus taikymas“ (6 val.);
7. „Viešųjų pirkimų sutartys“ (6 val.).

 


KURSAI

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa (22 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106.
Programos tikslai – puoselėti taisyklingos lietuvių kalbos vartoseną; diegti suvokimą, kad kalba yra nacionalinė kultūros vertybė, kalbos kultūra yra komunikacijos ir mąstymo vienovė.
Registracija 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa (80 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 redakcijoje pateiktais reikalavimais „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programų aprašams“.
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
Kvalifikacijos tobulinimo programa parengta pagal šias skaitmeninio raštingumo kompetencijos sritis: informacijos valdymas; komunikavimas; skaitmeninio turinio kūrimas; saugumas; skaitmeninis mokymas ir mokymasis; skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas.
Registracija 

Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupėms) (48 val.).

Programa skirta A2.1 lygio anglų kalbos lygmeniui būtinas žinias bei siekiantiems išmokti bendrauti sudėtingesne anglų kalbos raiška: vartoti tikslinę kalbą daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose, kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba įdomiomis temomis, apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus bei taikyti žinias savo profesinėje veikloje. Kursų dalyviai tobulins anglų kalbos žinias, atitinkančias bendrųjų Europos kalbų mokymo metmenų pažengusio vartotojo lygį (B1/B2), ugdys komunikacinius, informacinius bei socialinius gebėjimus.