Metodinis renginys „Nuotolinio mokymo ir mokymosi atradimai: kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymas“

2021 m. birželio 21 d., 12:59

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos organizuotame gerosios patirties sklaidos renginyje „Nuotolinio mokymo ir mokymosi atradimai: kūrybiškumo, bendravimo bendradarbiavimo ugdymas“ Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos vadovai ir mokytojai dalijosi gerąja patirtimi su savo kolegomis.

Progimnazijos direktorius Marius Jonaitis apžvelgė pagrindinius nuotolinio mokymo ir mokymosi principus, kilusius iššūkius, komandinio darbo svarbą. Jis pažymėjo, kad mokyklos bendruomenei reikėjo žengti sunkų žingsnį, t.y. nuo to kas buvo įprasta, link to kas buvo nauja. Įprastą ugdymo(si) procesą staiga pakeitė nuotolinis. Vis dėlto progimnazijos bendruomenė per trumpą laiką susitelkė kūrybiškam darbui, sėkmingai bendravo ir bendradarbiavo per atstumą, įvaldė virtualią mokymosi aplinką ir joje esančius elektroninius įrankius. Dažnas progimnazijos administracijos bendravimas ir bendradarbiavimas su pedagogais, mokinių tėveliais, kasdieniai mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų virtualūs pokalbiai su mokiniais ir jų atstovais, užtikrino sklandų ir kūrybišką nuotolinį ugdymo procesą. Nuotolinis ugdymas suteikė galimybę progimnazijos bendruomenei dažniau ir glaudžiau bendrauti, bendradarbiauti, kūrybiškai žvelgti į kasdienius išbandymus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Morkūniene pristatė pagalbos teikimo mokiniams ir mokytojams principus per atstumą, pagalbos mokiniui (psichologo, logopedo, socialinio pedagogo, visuomenės sveikatos specialisto) darbo metodus, pasidžiaugė, kad daugelis mokinių tėvelių puikiai vertino progimnazijos organizuojamo nuotolinio darbo kokybę.

Dirbant nuotoliniu būdu su mokiniais, kuriems reikalingas specialus ugdymas, tėveliai šiame procese buvo neatsiejama grandis, kaip teigė logopedė Gražina Andrienė, tiek mokytojai, tiek tėveliai ir mokiniai tapo viena, kūrybiškai dirbanti, komanda. Ji pasidalino kasdienio darbo praktika, išsakė privalumus ir trūkumus, su kuriais teko susidurti.

Tikybos mokytoja Audra Jakušovienė pristatė interaktyvių skaitmeninių užduočių kūrimo galimybes įvairiose platformose: programas „Microsoft Lens“, „Hacking Stem“, kurios padėjo mokytojams interaktyviai ir įdomiai pateikti mokymo turinį,  leido mokiniams greičiau pasiekti norimą rezultatą, patiems išbandyti ir pritaikyti žinias praktiškai.

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė Vilija Ramanauskienė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Aurika Navickienė teigė, kad iš pradžių nerimo dėl mažųjų mokinių turėjo jų tėveliai, kurie dvejojo ar viskas pavyks. Buvo organizuoti nuotoliniai susitikimai su tėvais, pakalbėta, atsakyta į jų klausimus, buvo pritaikytas dienos režimas, daromos pertraukėlės. Mokiniams buvo pateikiamos įdomios, netradicinės užduotys, kurias jie mielai atlikdavo. Pedagogės džiaugėsi, kad į mokymąsi nuotoliniu būdu pradinukai žiūrėjo atsakingai, mielai dalyvavo nuotoliniuose konkursuose, renginiuose.

Matematikos mokytoja ekspertė Diana Kizienė pristatė įrankių panaudojimo patirtį, sritis, kurios įgalina taikyti įvairias mokymosi strategijas, skaitmeninius įrankius, reikšmingus nuotolinės pamokos efektyvumui, pažymėjo, kad didelė atrama buvo ir Emos bei Edukos platformos.

Dailės mokytoja ekspertė Reda Stulpinienė pasidalino patirtimi apie dailės raišką pamokoje ir už jos ribų, dalijosi netradicinių dailės pamokų idėjomis, integruotų pamokų rezultatais. Apie atradimus, kaip panaudoti nuotolinio mokymosi sąlygas kūrybinei veiklai kalbėjo ir mokiniai. Jie pasakojo, kaip ruošėsi parodoms, konkursams, kuriuose pasiekė labai gerų rezultatų (laimėtos prizinės vietos, darbai eksponuojami užsienyje ). Mokytoja sakė, kad kuriant palankias sąlygas, mokiniai gali pasiekti labai gerų rezultatų ir dirbdami per atstumą.

Gerąją patirtimi, kaip dirbti nuotoliniu būdu per biologijos pamokas pasidalino mokytoja Monika Mažintienė. Pasak jos, pamokos buvo įdomios vaikams tada, kai jie patys patirdavo, išbandydavo, pajausdavo. Mokytoja parodė keletą pavyzdžių iš savo vestų pamokų, kaip vaikai susipažįsta su vienu ar kitu gamtos reiškiniu, medžiagomis ar augalų savybėmis būdami namuose. Taip pat paminėjo, kad atliekant bandymus, eksperimentus, į juos noriai įsijungia ir tėveliai bei seneliai, kas tikrai labai džiugina.

Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aušra Naidzinavičienė