Paieška

Istorijos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Laura Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt
(+370 37) 32 39 41

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2022–2025 M. M.)

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Edita Mačiulaitienė
Pirmininkė
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, mokytoja metodininkė
Jurgita Žulpienė
Pirmininkės pavaduotoja
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, mokytoja metodininkė
Silva Poškuvienė
Sekretorė
Kauno „Santaros“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Lina Kostiukovienė
Narė
Kauno Kazio Griniaus progimnazija, mokytoja ekspertė
Sigitas Nefas
Narys
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, mokytojas metodininkas
Birutė Čiegienė
Narė
Kauno Tado Ivanausko progimnazija, mokytoja ekspertė
Daiva Jakučionienė
Narė
Kauno šv. Kazimiero progimnazija, mokytoja metodininkė
Lina Baliukevičienė
Narė
Kauno „Vyturio“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Vaida Kemzūrienė
Narė
Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, mokytoja metodininkė
Vinanta Gulbinienė
Narė
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, mokytoja metodininkė
Živilė Simutytė-Ivanova
Narė
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Kauno Vinco Kudirkos progimnazija, mokytoja

Atsisiųsti

Metodinė veikla 2016-2019

Būrelio sudėtis 2016-2019 metais:
  • Lina Kostiukovienė – pirmininkė;
  • Sigitas Nefas – pirm. pavaduotojas;
  • Birutė Čiegienė – sekretorė;
  • Lina Baliukevičienė, Lauras Bartninkas, Juozapas Blauzdžiūnas, Vinanta Gulbinienė, Viktorija Jucytė, Jurgita Karkauskienė, Edita Morkūnienė, Rasa Pranevičienė.
Veiklos tikslas:
Siekti nuolatinio pedagoginių darbuotojų profesinės kompetencijos augimo, saviraiškos ir kūrybiškumo plėtojimo, profesinės veiklos reflektavimo, problemų sprendimo, siekiant ugdymo kokybės.
Metodinės veiklos uždaviniai:
  • telkti pedagoginius darbuotojus šalies, regiono ir miesto švietimo politikai įgyvendinti, ugdymo kokybei užtikrinti;
  • plėtoti metodinį ir dalykinį istorijos mokytojų bendradarbiavimą;
  • analizuoti mokinių mokymosi pasiekimų rezultatus, inicijuoti metodinę veiklą tiems rezultatams gerinti;
  • skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi ir skatinti ją kaupti.
Įgyvendinta:
Tyrimai, diskusijos;
Metų nuveiktų darbų aptarimas ir žvilgsnis, veiklos planavimas ir aptarimas);
Olimpiados:
  • Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12 kl.), II turas.;
  • Istorijos olimpiada ,,Ką žinau apie Lietuvos istoriją?“ (5 kl.);
  • Istorijos olimpiada „Europos istorijos puslapiai“ (6 kl.).
Konkursai, protų mūšiai:
  • „Nepriklausomybės kovos“ (10 (II gim.) kl.);
  • „LDK XIII-XV a.“ (8 kl.);
  • „Lietuvos laisvės kovos XX amžiuje“ (10 – 12 kl.);
  • „Carų valdžioje“ (9 kl.)
Viktorinos:
  • „Vienuolika klausimų apie Kovo 11-ąją“ (7-8 kl.);
  • „Kaunas – laikinoji sostinė“ (10kl.)…
Nauji mėginimai:
  • Interaktyvus istorijos orientavimosi žaidimas „Sakralinis Kaunas“(7-8 kl.).
Kiti renginiai:
  • Pilietinių iniciatyvų konkursas „Mes kuriame pilietinį Kauną“
  • Sausio 13-osios pilietinė akcija mokyklose „Atmintis gyva, nes liudija“
  • LR Konstitucijos egzaminas…
Gerosios patirties sklaida:
  • Istorijos mokytojų diskusija „Siekiamybės ir galimybės įgyvendinant dalyko ugdymo turinį“;
  • Kauno miesto istorijos mokytojų teorinė – praktinė konferencija „Istorijos ugdymo turinio įgyvendinimas, siekiant mokinių ugdymo(si) kokybės“;
  • Atvirosios pamokos…
VBE ir NMPP rezultatų analizė;
Kvalifikacijos kėlimas:
Renginiai, skatinantys mokytojus įgyti naujų kompetencijų, dalyvavimas seminaruose, vedant ir stebint atviras pamokas, rengiant kvalifikacijos programas ir vedant seminarus.
  • Dalyvavimas Lietuvos mokytojų respublikinėse konferencijoje, diskusijose …
  • Atestacija.
Istorijos olimpiadų prizininkų, konkursų ir viktorinų laureatų pagerbimo šventė.


Straipsniai

2024

Istorijos mokytojų metodinė išvyka į Kauno tvirtovės VI fortą

2023

Dalykinių kompetencijų ugdymas istorijos pamokoje