Gerosios patirties sklaidos renginys „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai

2021 m. gegužės 7 d., 12:02

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno Aleksandro Puškino gimnazija organizavo gerosios patirties sklaidos renginį „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai“.

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos mokytojų ir direktoriaus pavaduotojų komanda dalinosi gerąja patirtimi su Lietuvos pedagogine bendruomene. Dalyvius pasveikino Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos direktorius Erikas Griškevičius, teikdamas, kad Kauno Aleksandro Puškino gimnazija ugdo įvairių tautybių vaikus (vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas),  – tiek grįžusius iš emigracijos, tiek ir atvykusius iš kitų šalių gyventi Lietuvoje.COVID pandemijos laikotarpiupradėjome organizuoti ugdymą ir teikėme būtinąją vaikų priežiūros paslaugą medikų ir policininkų vaikams. Mokytojams nuotolinis ugdymas buvo nemenkas iššūkis, teko nemažai dalykų išmokti, administracijai priminti susitarimus, laiku priimti tinkamus sprendimus ir tuo pačiu tęsti savo veiklą, kad ugdymas nenutruktų ir būtų užtikrinti mokinių poreikiai, tėvų lūkesčiai, plėtojamos mokytojų kompetencijos.“

Gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Julija Mažrimienė savo parnešime „Nuotolinio ugdymo galimybės ir iššūkiai užsienio kalbų pamokose“ pasidalino mintimis, iš ko susideda efektyvus nuotolinis ugdymas, patikino, kad labai svarbu yra tinkamai parinkta platforma. Nemažai dėmesio skyrė atskiroms platformoms aptarti: padlet.com, liveworksheets.com, twinkl.com ir kt. J. Mažrimienė akcentavo, kad mokiniai turi būti supažindinti su mokytojo planuojamais naudotis ištekliais, priemonėmis, platformomis, tartis su jais, bendrauti ir bendradarbiauti. Jeigu iškyla problemos, jas reikia spręsti  čia ir dabar, kontroliuoti mokinių elgesį pamokoje, skatinti mokinius: būtinas pozityvas, tinkamas pagyrimas, reikia išklausyti mokinius, tartis su jais, pasirinkti tinkamas bendravimo formas tiek su mokiniais, tiek su tėvais. Vienas iš būdų – suasmeninti turinį, pridėti savo kurtą paveiksliuką (brush.ninja) pamokos pradžioje ar pabaigoje. Sukurti jį užtrunka kelias minutes, tačiau mokiniai juos labai pastebi.

Pradinių klasių mokytojos Rasma Raudonienė ir Daiva Degutienė skaitė pranešimą „Projektinės veiklos iššūkiai nuotolinio mokymo(si) metu“ ir pasidalino savo spindulėliais bei pradinukų pasiekimais nuotolinio ugdymo metu. Dėl Covid -19 pandemijos paskelbus karantiną, per trumpą laiką turėjo persiorientuoti visa švietimo sistema, mokinių ugdymo procesas buvo perkeltas iš betarpiškos į nuotolinio ugdymo formą. Norėjosi, kad šie ugdymo iššūkiai taptų galimybėmis ugdymo procesui ir jo dalyviams (vaikams, tėvams, ugdytojams), mokinių fizinei ir psichikos sveikatai, saugumui ir mokymosi sėkmei. Džiugu, kad pradinių klasių mokytojoms pavyko organizuoti renginius „STEAM Kuriu Lietuvai“, „Eglutės šviesoje:“, „Užgavėnės“ „Lietuva. Lietuvoj. Lietuvos“ bei suburti visą pradinių klasių bendruomenę. Mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose konkursuose ir tapo laureatais, nugalėtojais. Renginių dalyviai turėjo progą išgirsti skaitovų konkurso „Lietuva. Lietuvoj. Lietuvos“ laureatų pasirodymus ir pradžiugino dalyvius savo gražiais pasirodymais. Mokytojai kartu su mokiniais dalyvavo nuotolinėse edukacijose: „Vaikų Metų knygos rinkimai“, „Mokonomikos pamoka“, spektaklis „Labas, Lape“, „Mokausi iš kino“. Taip pat mokiniai susitiko su vaikų rašytojais – Jolita Zykute, Evelina Daciūte, Tomu Dirgėla ir su tautodailininke Egle Vindašiene.

                      Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir anglų kalbos vyresnioji mokytoja dr. Edita Vainienė skaitė pranešimą  „Nuotolinio ugdymo realijos įgyvendinant projektus ir naudojant „REFLECTUS“. Kauno Aleksandro Puškino gimnazija šiuo metu dalyvauja šiuose projektuose:
Erasmus+ KA2 Nr. 2018-1-TR01-KA229-058411_4  „Bir Resim Yap, Adi Baris Olsun/ Draw a Picture, Call it Peace”; Erasmus+ KA2 Nr. 2018-1-SK01-KA229-046401_2 “Learning and teaching without limits“; Erasmus+ Nr. 2020-1-SK01-KA229-078237_4 „My your Smart School“; Erasmus+ Nr. 2020-1-IT02-KA229-079132_3 „Let’s Explore our Cultural Heritage“; Erasmus+ Nr. 2020-1LT01-KA101-077629 projektas „Tarpkultūrinės mokytojų ir mokinių kompetencijos ugdymas dirbant daugiakultūrinėje gimnazijoje”. Taigi,  vienas iš svarbiausių akcentų vykdant projektus yra jų viešinimas. O tai yra svarbu todėl, kad didėja gimnazijos ir projekto žinomumas, gerėja įvaizdis, didėja pačios ES programos „Erasmus+” žinomumas, atsiveria galimybės susirasti naujų partnerių bei vykdyti vis naujus projektus. Pranešėja akcentavo projekto sklaidą ir įvardijo eTwinning platformą kaip vieną iš patraukliausių ir nuotolinio ugdymo metu kaip vieną iš labiausiai efektyviausių skaitmeninių platformų, per kurią atsiveria labai daug galimybių vykdant projektus, dalyvaujant kitų sukurtuose projektuose ar tiesiog ieškant bendraminčių dėl trumpalaikių ir bendrų, integruotų veiklų. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos bendruomenė mokosi reflektuoti ir naudoja internetinę reflektavimo sistemą „Reflectus“. Ji sukurta tam, kad tiek mokiniams, tiek ir mokytojams būtų lengviau aptarti pamokos metu kilusius jausmus, išnagrinėti tikslus ir uždavinius, o, analizuojant duomenis, priimti duomenimis grįstus sprendimus.

                      Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marija Daunorienė atkreipė dėmesį,  kad ugdyme labai svarbu mokinio asmeninė pažanga. „Mūsų siekis yra padėti mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kelti mokymosi tikslus.“  M. Daunorienė turi auklėjamąją klasę, todėl praktiškai parodė kokios formos yra pildomos ir kada mokinys, mokytojai turi užpildyti informaciją apie mokinį. Pildant pažangos lentelę, mokinys ne tik mato kaip jis vertina save, bet kaip jį vertina mokytojai, taip pat mato pokytį po kiekvieno mėnesio.

Džiaugiamės, kad nuotolinis ugdymas nors ir buvo, ir šiuo metu yra pilnas iššūkių, bet mūsų gimnazijos mokytojai sėkmingai darbuojasi, padeda vieni kitiems, sprendžia įvairias problemas, ieško sprendimų ir geba įgyvendinti ugdymo turinį nepaisant to, kad tenka dirbti mišriu būdu.​

Dr. Edita Vainienė, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui