Respublikinė mokytojų konferencija „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“

2021 m. gegužės 3 d., 13:34

Respublikinė mokytojų konferencija „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“– tradicinis kasmetinis bendras Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos renginys, kuriame pedagoginė bendruomenė dalijosi vertinga patirtimi su kolegomis. Konferencija, į kurią susirinko per 350 dalyvių iš visos Lietuvos, vyko virtualioje aplinkoje. Konferencijos tikslas – skatinti pedagoginę bendruomenę dalintis vertinga patirtimi, kaip ugdo mokinių kompetencijas, siekdami mokymosi pasiekimų nuotolinio mokymo metu. Konferencijos organizatoriai skatino mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą keičiantis patirtimi, ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, perimti patyriminę vertingą praktiką. Konferencijos vedantieji Erikas Griškevičius, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos direktorius, ir dr. Dalia Lapėnienė, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė, pasveikino susirinkusius į virtualią konferenciją, pasidžiaugė Kauno mokytojų, vadovų iniciatyvomis, padėkojo susirinkusiems ir tiems, kurių dėka ši konferencija įvyko, priminė renginio programą. Konferencijos dalyvius pasveikino Agnė Andriuškevičienė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėja,  perduodama ministrės Jurgitos Šiugždinienės sveikinimus, pasidžiaugė mokymosi ir dalijimosi kultūra. Dr. Ona Gucevičienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, pasidžiaugė mokytojų aktyvumu, bendravimu ir bendradarbiavimu keičiantis patirtimi ugdant mokinių kompetencijas, siekiant kuo aukštesnių mokinių pasiekimų. Plenarinio posėdžio pranešėja dr. Viktorija Sičiūnienė (VDU) savo pranešimu „Mokinio kompetencijas auginantis vertinimas“ palietė kiekvienam mokytojui svarbią temą. Visiems buvo aktualu išgirsti kaip kompetencijos bus ugdomos dalykų turiniu. Aptarti atnaujinamo ugdymo turinio pagrindiniai principai: kompetencijomis grįstas ugdymas, atitiktis vaiko raidos tarpsniams, tarpdalykinė integracija, atskirų integruojamųjų programų integracija ir mokytojo pasirenkama 30 procentų ugdymo turinio dalis. Atkreiptas dėmesys, kaip atnaujinamose BP kartu su programų projektais skelbiamuose kompetencijų žemėlapiuose atsispindi ugdomos kompetencijos. Juose pateikiama, kokiais pasiekimais ir mokymosi turiniu ugdoma kiekviena nurodyta kompetencija.

Po pertraukos konferencijos darbas vyko grupėse. Grupės buvo sudarytos mokomųjų dalykų apjungimo principu. Darbas vyko 9 grupėse. Grupių darbą moderavo mokomųjų dalykų metodinių būrelių pirmininkai: Diana Petrauskienė,  Kauno miesto biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokytoja metodininkė,  Laima Kanienė, Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno lopšelio – darželio „Daigelis“ direktorė, Jūratė Slavinienė, Kauno miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno miesto mokytojų metodinės tarybos pirmininkė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Daiva Šabūnienė, Kauno miesto ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos socialinė pedagogė ekspertė, Rita Juknienė, Kauno Vyturio gimnazijos psichologė, Kauno miesto psichologų metodinio būrelio pirmininkė, Jolanta Vengalienė, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė, Edita Rabizaitė, Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Lina Kostiukovienė, Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos istorijos  mokytoja ekspertė, Polina Žemaitienė, Kauno miesto etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Milikonių progimnazijos ir Kauno Kovo 11-osios gimnazijos etikos mokytoja ekspertė, Ilona Palavinskienė, Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, KTU inžinerijos licėjaus fizinio ugdymo mokytoja ekspertė, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos atsakingoji sekretorė, Violeta Belevičiūtė, Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja metodininkė, Zita Nėnienė, Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Dr. Edita Vainienė, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, kurie kiekvieną skatino išgirsti, pamatyti, suprasti. Nuotolinis mokymas(is) dažnam mokytojui tapo ne tik iššūkiu, nes reikalavo permąstyti mokymo metodiką, rasti įrankius mokymui virtualioje erdvėje, bet ir nauja galimybe sėkmingai sprendžiant mokinių įtraukimo į aktyvų mokymąsi problemą. Pranešimų temos pasirinktos įsiklausius į mokyklų bendruomenių, metodinių būrelių narių išsakytas problemas ar klausimus, taip pat atsižvelgiant į tai, jog sudėtingu laikotarpiu veiksmingiausi sprendimai atrandami praktikoje ir todėl reikalingas jų viešinimas. Kiekvienas besidalijantis savo įžvalgomis vaizdingu konkretumu, savitumu suteikė galimybę geriau pažvelgti į nagrinėjamą temą, sprendimų paieškos procesą, galimą jų įvairovę. Kai kurie sprendimai tuoj pat sulaukdavo besiklausančiųjų pritarimo ir būdavo perimami, tiesiogiai pritaikomi, o kai kurie žadino norą daugiau apie tai sužinoti ateityje. Konkretūs žingsniai, kaip mokytojui kurti įtraukiantį skaitmeninį ugdymo turinį, kuris gali būti naudojamas tiek nuotoliniame mokyme, tiek sugrįžus į mokyklas, įpareigojo ir toliau dalintis vertingomis patirtimis su kolegomis, bendraminčiais. Daug dėmesio buvo skirta atnaujintose BP pasirinktoms šešioms esminėms kompetencijoms: Pažinimo, Socialinei, emocinei ir sveikos gyvensenos, Kūrybiškumo, Pilietinei, Kultūrinei, Komunikavimo. Pranešėjai patvirtino, kad siekiant pokyčių, būtina optimizuoti bendrųjų ugdymo programų apimtį, atsisakant jau nebūdingų, perteklinių elementų, neaktualaus turinio. Taip pat būtina aktualizuoti ugdymo turinį, pateikiant naujausias mokslo žinias, mokiniui sudarant galimybes ugdytis reikiamus gebėjimus. Svarbu užtikrinti ugdymo turinio dermę, nurodant loginius ryšius tarp atskirų elementų ir išryškinant integravimo galimybes, aprašant mokinių pasiekimus kaip bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. Puikūs praktiniai pastebėjimai, rekomendacijos vienas kitam dar kartą patvirtino, kad nuo mokytojų kūrybiškumo, motyvacijos, požiūrio priklauso sėkmingas turinio formavimas ir pagalba mokiniams mokymosi kelyje. Svarbu mokytojais pasitikėti ir neužkrauti jiems bendrųjų švietimo, egzistuojančių mokyklų problemų. Po darbo grupėse su konferencijos dalyviais susitiko prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, LR Seimo narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja. Profesorė pasidalino savo įžvalgomis apie švietimą, atsakė į dalyviams rūpimus klausimus. Ji akcentavo, kad Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio valstybių, stiprėja bendrųjų kompetencijų vaidmuo. Darosi vis svarbiau tikslingai siekti žinių, įgytus gebėjimus įveiklinti dinamiškose, dažnai nevienareikšmėse situacijose, nepamirštant ir kompetencijos būtino vertybinio aspekto. Tad jau mokykloje svarbu patirti, kad sudėtingais ryšiais susaistytame pasaulyje kiekvienas veiksmas gali turėti įvairių pasekmių. Negalima niekur skubėti, reikia įsigilinti į BP atnaujinimą, ypač išgirsti praktikų tobulinimo įžvalgas, nes bendrosios programos (BP) ne vienerius metus lems ugdymo(-si) turinį bendrojo ugdymo mokykloje. Konferenciją užbaigė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė. Ji priminė konferencijos tikslą ir uždavinius, kurių siekė visa Kauno pedagoginė bendruomenė. Direktorė padėkojo konferencijos rengėjams, dalyviams, pranešėjams, prof. habil. dr. Vilijai Targamadzei, kuri būdama labai užimta, rado laiko mokytojams. Kasmetinė konferencija – tai tarsi pasitikrinimas ar geru keliu einame. Tikimės, kad bendroje kelionėje sudėti pagalbos ženklai padės išbandant atnaujinamas programas.

Jolanta Vengalienė,
Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Kauno Dainavos progimnazijos direktorė