Paieška

„Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ ( 40 val.)

Data
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda
Tipas
Kursai,
Registruojame
Prioritetas
1 prioritetas
Atsakingas asmuo:

Kursai vyks ir datos bus tikslinamos surinkus dalyvių grupę.

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

Programoje atsispindi modernioji ugdymo turinio samprata, kuri apima tiek vaiko turimą patirtį (jo supratimą, išmanymą, gebėjimus, vertybines nuostatas), tiek ir ugdymo kontekstą, tematiką, problematiką (turinį – siaurąja prasme), ugdymo metodus, ugdymosi aplinką, šaltinius bei priemones, pasiektų rezultatų vertinimo principus, gaires ir pobūdį. Atnaujintos pradinio ugdymo programos, patvirtintas naujas Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas (LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1309), parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (2014) parengtos Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos (2015) modeliuoja inovatyvų požiūrį į priešmokyklinį ugdymą bei pedagogų kompetencijas.

 

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt