Paieška

Ūkvedys Stasys Tilinga

Grįžti atgal

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS YRA ŠIOS:

 • užtikrina Centrui priklausančių patalpų priežiūrą pagal elektros saugos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus;
 • stebi Centro patalpų būklę, apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninį stovį, apie gedimus praneša avarinėms tarnyboms, šalina smulkius įrenginių, sistemų gedimus;
 • teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl patalpų, apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų remonto, organizuoja remonto darbus, rūpinasi jų eiga ir atliekamų darbų kokybe;
 • materialiai atsako už Centro ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą: ūkinį inventorių bei atsargas, dalyvauja metinėje Centro materialinių vertybių inventorizacijoje;
 • perka Centro ūkio reikmenų, įrangos, kitų prekių atsargas, aprūpina Centro darbuotojus ūkiniu-techniniu inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis;
 • organizuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pareigybės inicijuojamų prekių, paslaugų ir darbų pirkimus;
 • vykdo pirkimus naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) elektroniniu katalogu.
 • organizuoja Centro rengiamų konferencijų, pasitarimų, posėdžių, susitikimų ir kitų renginių ūkinį aprūpinimą;
 • užtikrina, ekonomišką ir efektyvų Centro energetinių bei materialinių išteklių naudojimą, nustatyta tvarka veda jų apskaitą, rengia įvairių ūkinių išlaidų ataskaitas;
 • vykdo materialinių vertybių apskaitymą, paskirstymą, išdavimą ir nurašymą;
 • atsako už Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų atlikimą;
 • atsako už Centrui priklausančių objektų priešgaisrinę saugą;
 • aprūpina valytojas ir kiemsargį ūkiniu inventoriumi bei buitinės chemijos prekėmis, tikrina jų darbo kokybę.
 • tvarko ir teikia pareigybės kompetencijos klausimais statistinius duomenis;
 • organizuoja vėliavos iškėlimą nustatytų švenčių dienomis;
 • koordinuoja pagalbą įstaigoms, organizuojant olimpiadas, konkursus ir kitus masinius miesto renginius, mokinių pavėžėjimus į renginius;
 • organizuoja dauginimo, spausdinimo ir kopijavimo paslaugas ugdymo įstaigoms;
 • rengia transporto priemonių važiavimo grafikus ir laiku perduoda informaciją apie Centro vairuotojo (-ų) komandiruotes;
 • užtikrina teisingą sąskaitų išrašymą už teikiamas paslaugas, vykdo išankstinę finansų kontrolę savo veiklos srityje;
 • rengia kuro apskaitos nurašymo aktus ir kitus dokumentus, susijusius su transporto priemonių darbinės veiklos planavimu;
 • Centro direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ligos, atostogų, komandiruotės ar kitais atvejais, kai laikinai nėra, pavaduoja Centro direktorių.