Paieška

Raštinės vedėja Jolanta Pakalniškienė

Grįžti atgal

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS YRA ŠIOS:

 • organizuoja ir vykdo popierinių ir elektroninių dokumentų valdymą, apskaitą, kaupimą ir saugojimą pagal teisės aktų reikalavimus;
 • dirba su elektroninių dokumentų valdymo sistema ir ją administruoja;
 • dirba su personalo valdymo informacine sistema;
 • konsultuoja darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo klausimais, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, valdymą ir tvarkymą, įgyvendinimą;
 • rengia ir įformina dokumentus (įsakymus dėl darbuotojų priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti klausimais; įsakymus veiklos organizavimo klausimais, dėl kasmetinių, nemokamų, mokymosi ir kt. atostogų bei komandiruočių, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko klausimais; susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, savivaldybių administracijų švietimo padaliniais ir kitomis įstaigomis veiklos klausimais dokumentus) pagal raštvedybos taisyklių reikalavimus, pagal paskirtį juos registruoja;
 • rengia Centro darbuotojų darbo sutartis ir atlieka pakeitimus jose apie darbo sąlygų ar kt. pasikeitimus;
 • veda Centro darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • nustatytais terminais teikia biudžetinei įstaigai „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčiui apskaičiuoti reikalingą informaciją ir kitus susijusius dokumentus;
 • pildo ir teikia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie Centro darbuotojų darbo santykių pradžią, pabaigą, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūras bei nedraudiminius laikotarpius;
 • rengia Centro darbuotojų atostogų grafiką ir teikia Centro direktoriui tvirtinti;
 • dokumentų valdymui visose veiklos srityse ar atliekant priskirtas funkcijas užtikrinti, kasmet rengia ir likus dviem mėnesiams iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos teikia Centro steigėjui derinti kitų metų dokumentacijos planą, kurį tvirtina Centro direktorius.
 • vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reglamentuotas funkcijas, atlieka kitas Centro direktoriaus įsakymu ar pavedimu priskirtas funkcijas, pagal kompetenciją atlieka kitus darbus;
 • Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugo jo žinioje esančius dokumentus ir registrus, formuoja dokumentų bylas, jas perduoda į archyvą.