Paieška

Metodininkė Eglė Stremauskienė

Grįžti atgal

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS YRA ŠIOS:

 • rengia ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo programas Lietuvos ir ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • inicijuoja, rengia ir vykdo tarptautinius, respublikinius ir miesto projektus;
 • koordinuoja ir plėtoja Centro bendradarbiavimą su užsienio miestais partneriais, regionais ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • užmezga ir palaiko ryšius su užsienio šalių švietimo įstaigomis, organizacijomis;
 • atstovauja Centro interesams įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija ir bendradarbiavimą;
 • organizuoja užsienio delegacijų vizitus, rengia vizitų programas;
 • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius pedagoginiams darbuotojams ir kitiems suaugusiesiems, konsultuoja kitais švietimo klausimais;
 • tiria ir analizuoja pedagoginių darbuotojų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo ir savišvietos/saviugdos poreikius;
 • tiria ir analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių rezultatyvumą, jų poveikį mokinių ugdymo kokybei;
 • organizuoja mokinių konkursus ir kitus renginius;
 • organizuoja renginius socialinių partnerių užsakymu ir jų lėšomis;
 • teikia metodinę pagalbą, diegiant metodines naujoves ir kitas švietimo inovacijas;
 • kaupia ir skleidžia inovatyvią švietimo įstaigų ir kitų įstaigų darbuotojų parengtą metodinę medžiagą;
 • skleidžia informaciją lietuvių ir užsienio kalbomis apie švietimo politiką, Centro projektus, programas, metodines naujoves ir kitas švietimo inovacijas;
 • skatina bei diegia besimokančiųjų bendruomenių pažangias iniciatyvas bei inovacijas, skleidžia gerąją pedagoginę, andragoginę ir (ar) vadybinę patirtį;
 • bendradarbiauja su Kauno miesto savivaldybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauja Lietuvos švietimo centrų darbuotojų ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijų veikloje;
 • rengia Centro veiklos įsivertinimo ataskaitas pagal savo funkcijas;
 • atlieka veiklos kokybės įsivertinimą ir įgyvendinamų kvalifikacijos tobulinimo programų stebėseną.