Paieška

Metodininkas Alvydas Bakutis

Grįžti atgal

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS YRA ŠIOS:

 • rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir projektus;
 • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius pedagoginiams darbuotojams ir kitiems suaugusiesiems (privalu suorganizuoti minimalų seminarų skaičių, reglamentuotą Centro lokaliais norminiais teisės aktais), konsultuoja kitais švietimo klausimais;
 • tiria ir analizuoja pedagoginių darbuotojų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo ir savišvietos/saviugdos poreikius;
 • tiria ir analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių rezultatyvumą, jų poveikį mokinių ugdymo kokybei;
 • organizuoja mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius;
 • organizuoja renginius socialinių partnerių užsakymu ir jų lėšomis;
 • koordinuoja mokytojų metodinių būrelių metodinę veiklą, teikia dalykinę ir metodinę pagalbą, diegiant metodines naujoves ir kitas švietimo inovacijas;
 • kaupia ir skleidžia inovatyvią švietimo įstaigų ir kitų įstaigų darbuotojų parengtą metodinę medžiagą;
 • skleidžia informaciją apie švietimo politiką, Centro programas, metodines naujoves ir kitas švietimo inovacijas;
 • skatina bei diegia besimokančiųjų bendruomenių pažangias iniciatyvas bei inovacijas, skleidžia gerąją pedagoginę, andragoginę ir (ar) vadybinę patirtį;
 • bendradarbiauja su Kauno miesto savivaldybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauja Lietuvos švietimo centrų darbuotojų ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijų veikloje;
 • rengia Centro veiklos įsivertinimo ataskaitas pagal savo funkcijas;
 • atlieka veiklos kokybės įsivertinimą ir įgyvendinamų kvalifikacijos tobulinimo programų stebėseną.