Paieška

Direktorės pavaduotoja Alvita Veličkaitė

Grįžti atgal

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS YRA ŠIOS:

  • analizuoja švietimo bei kitų besimokančiųjų suaugusiųjų profesinius tobulinimosi poreikius, mokymosi visą gyvenimą problemas ir galimybes;
  • inicijuoja ir koordinuoja programinę, metodinę, tiriamąją, bibliotekos-informacinio centro, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais Centro veiklą;
  • rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, atsižvelgiant į Kauno miesto, šalies švietimo darbuotojų bei kitų suaugusiųjų poreikius bei rūpinasi šių programų įgyvendinimu;
  • pagal Centro metodininkų pateiktus pasiūlymus rengia einamo mėnesio ir pusmečio Centro planus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  • analizuoja Centro veiklą. Sistemingai rengia veiklos ataskaitas, Centro veiklos įsivertinimo ataskaitas pagal savo funkcijas;
  • užtikrina tinkamą rengiamų dokumentų, kuriamų sistemų, atliekamų darbų ir jų rezultatų kokybę;
  • kaupia, sistemina ir analizuoja dokumentus, informaciją bei patirtį, reikalingą Centro uždaviniams spręsti;
  • palaiko bendradarbiavimo ryšius su institucijomis, įtakojančiomis neformalųjį suaugusiųjų švietimą;
  • rūpinasi informacijos teikimu apie renginius bei platinimu žiniasklaidoje ir švietimo bei kultūros įstaigose;
  • Centro direktoriaus ligos, atostogų, komandiruotės ar kitais atvejais, kai laikinai nėra,  pavaduoja Centro direktorių.