Paieška

Direktorės pavaduotoja Ginta Tarankienė

Grįžti atgal

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS YRA ŠIOS:

 • analizuoja švietimo bei kitų besimokančiųjų suaugusiųjų profesinius tobulinimosi poreikius, mokymosi visą gyvenimą problemas ir galimybes;
 • inicijuoja ir koordinuoja projektinę, tiriamąją, bendradarbiavimo su LR ir užsienio socialiniais partneriais Centro veiklas;
 • rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, atsižvelgiant į Kauno miesto, šalies švietimo darbuotojų bei kitų suaugusiųjų poreikius bei rūpinasi šių programų paieška;
 • pagal Centro metodininkų pateiktus pasiūlymus rengia einamo mėnesio ir pusmečio Centro planus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • analizuoja Centro veiklą. Sistemingai rengia veiklos ataskaitas, Centro veiklos įsivertinimo ataskaitas pagal savo funkcijas;
 • užtikrina tinkamą rengiamų dokumentų, kuriamų sistemų, atliekamų darbų ir jų rezultatų kokybę;
 • siekia gerinti įstaigos materialinę, informacinę bazę pritraukiant ES struktūrinių bei kitų fondų, įvairių konkursų paramos teikiamas lėšas;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja dokumentus, informaciją bei patirtį, reikalingą Centro uždaviniams spręsti;
 • palaiko bendradarbiavimo ryšius su institucijomis, įtakojančiomis neformalųjį suaugusiųjų švietimą;
 • rūpinasi informacijos teikimu apie renginius ir platinimu žiniasklaidoje, švietimo bei kultūros įstaigose;
 • koordinuoja tinkamą viešųjų pirkimų vykdymą;
 • Centro direktoriaus ligos, atostogų, komandiruotės  ar kitais atvejais, kai laikinai nėra,  pavaduoja Centro direktorių.