Viešojo pirkimo konkursai:

 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Pasirengimas įgyvendinti brandos darbą“ viešojo pirkimo konkursas „Seminaro „Pasirengimas įgyvendinti brandos darbą“ organizavimo paslaugos“ (Centras – paslaugų teikėjas).

Įgyvendinami projektai:

 • Kauno miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginis švietimo projektas „Kaunas – ekologiškas miestas: ekologinio ugdymo inovacijos“ (Centras – pareiškėjas).
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkurso projektas „Konkurencingumo didinimas darbo rinkoje ugdant bendrąsias kompetencijas“ (Centras – pareiškėjas).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2016 m.) Nevyriausybinių organizacijų ir miesto bendruomenės įgalinimo srities prioriteto „Nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimas, organizacinė parama, partnerystės ir tinklaveikos skatinimas“ (Nr. 2016-4-4.1-1) projektas „Vaikų dienos centrų dabuotojų kompetencijų tobulinimas“ (Centras – partneris).
 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Vyresnio amžiaus asmenų medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ (Centras – pareiškėjas).

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Pilietiška asmenybė – stipri valstybė“ (Centras – pareiškėjas).
 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas: kokybiškos ir inovatyvios paslaugos“ (Centras – pareiškėjas).
 • ŠMM ir UPC Pedagogų bendruomenės asociacijų projektas „Mokyklos misija: ko (nesi)tikėtis iš pradinės mokyklos?“ (Centras – partneris).
 • Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga partnerystė: inovatyvūs produktai mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimui“ (Centras – pareiškėjas).
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkurso projektas „Asociacijos verslumas = finansinis savarankiškumas“ (Centras – partneris).
 • Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“ projektas „Mokytojų kompetencijų tobulinimas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo link“ (Centras – pareiškėjas).
 • Užsienio reikalų ministerijos „Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos“ projektas „Rytų Ukrainos regiono mokyklų ugdymo proceso kokybės gerinimas pritaikant Kauno švietimo ir ugdymo įstaigų patirtį“ (Centras – pareiškėjas).