Paieška

Legal information

Teisės aktų pažeidimai

Pažeidimų nenustatyta:

 • Seimo kontrolierių pažymos
 • Valstybės konrolierių sprendimai
 • Teismo sprendimai
 • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai

Tyrimai ir analizės

Informacija ruošiama.

Prenešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 • kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 • viešai.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.


Dokumentai:

 • Informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašas (nuoroda)
 • Pranešimo apie pažeidimą forma. (nuoroda)


Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Centre, ją gali pateikti Centro vidiniais kanalais:

 • Elektroniniu paštu: pranesk@kaunosic.lt
 • Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galima tiesiogiai atvykus į Centrą, adresu Vytauto pr. 44, Kaunas.
 • Paštu: informaciją apie pažeidimą galima atsiųsti paštu: adresu Vytauto pr. 44, Kaunas, LT- 44329; ant voko nurodant žymą „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

Pranešimo nagrinėjimo schema (nuoroda)
Šaltinis – www.tm.lt

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 •  to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 •  asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Kita aktuali informacija:

 • Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (nuoroda)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo (nuoroda)
 • Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos respublikos prokuratūrai tvarkos aprašas (patvirtintas LR generalinio prokuroro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. I-207) (nuoroda)