Paieška

„Gilaus mokymo(si) planavimas siekiant ugdyti kompetencijas ir aukštesniuosius gebėjimus istorijos dalyko pamokose“ (8 val.)

Programa „Mąstyk kaip istorikas: tyrimu grįsto istorijos mokymosi įgyvendinimas pagal atnaujintą Istorijos bendrąją programą“ (40 val.).

Data
2022-12-19
Pabaiga:
2022-12-20
Laikas
15.00 val.

18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Dr. L. Žydelienė, NŠA mokymų programų rengėja
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Praktinis dviejų dienų nuotolinis seminaras vyks gruodžio 19 ir 20 d. 15 val. virtualioje Zoom aplinkoje.

Dalyviai – 9–12 kl. istorijos, pilietinio ugdymo mokytojai, galintys dalyvauti abi dienas ir seminaro metu atlikti praktines veiklas. Dalyvių skaičius ribojamas.

Gilusis mokymasis vyksta tuomet, kai mokiniai dalyvauja veiklose, reikalaujančiose aukštesniųjų kognityvinių gebėjimų ir kompetencijų panaudojimo – analizuoti, sintetinti, spręsti problemas ir reflektuoti savo mokymąsi. Bet kaip tai įgyvendinti praktiškai? Kaip sukonstruoti užduotis, kurios tikrai skatintų aukštesniųjų gebėjimų ir kompetencijų ugdymą(si) bei numatytų kriterijus tai įvertinti? Koks yra ryšys tarp temos tyrimo klausimo ir autentiškos užduoties? Kaip konstruojama autentiška užduotis ir kokios jos sąsajos su formuojamosiomis užduotimis? Kaip sudaryti giliojo mokymo(si) planą, kuris leistų ne tik organizuoti mokymąsi tyrinėjant, bet ir numatytų konkrečių faktinių, konceptualių, praktinių ir metakognityvinių gebėjimų bei kompetencijų ugdymo(si) pastoliavimą temos ir pamokų lygmeniu, o taip pat ir užduotis, kurios leistų mokiniams pademonstruoti savo gebėjimus? Šių dviejų seminarų metu dalyviai turės galimybę susipažinti su gerąja patirtimi ir metodine medžiaga bei pritaikyti įgytas žinias ir supratimą praktiškai kurdami gilųjį mokymą(si) skatinantį planą savo pasirinkta tema.

1 tema. Ugdymo tikslų, metodų ir pasiekimų vertinimo derinimo svarba

2 tema. Užduočių, skirtų giliajam mokymui(si), kompetencijų ir aukštesniųjų gebėjimų ugdymui(si), konstravimo bei vertinimo ypatumai

3 tema. Mokymosi tyrinėjant planavimas, numatant pastolius temos lygmeniu

4 tema. Mokymosi tyrinėjant planavimas, numatant pastolius pamokos lygmeniu

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.