Įvyko respublikinė konferencija „Mokytojų mąstymo laboratorija: užkoduok ateitį kartu!“ 

2024 m. gegužės 23 d., 14:38

Respublikinė konferencija „Mokytojų mąstymo laboratorija: užkoduok ateitį kartu!“  – tradicinis kasmetinis bendras Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Kauno švietimo inovacijų centro ir Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos renginys, kuriame pedagoginė bendruomenė dalijasi įžvalgomis, vertinga darbo patirtimi, ieško atsakymų į rūpimus klausimus. Konferencijos tikslas – telkti švietimo įstaigų bendruomenes sėkmingam atnaujinto ugdymo turinio ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui, inovacijų švietime sklaidai ir gerosios patirties dalijimuisi. Konferencija vyko 2024 m. gegužės 16 d. virtualioje aplinkoje, joje dalyvavo daugiau nei 300 dalyvių iš visos Lietuvos.

Kaip kuriame mokyklą, užtikrinančią kokybišką ugdymą kiekvienam mokiniui? Kauno miesto savivaldybės prioritetas – kokybiškas ir prieinamas švietimas kiekvienam mokiniui, dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai, kryptingas ir nuoseklus darbas įgyvendinant atnaujinto ugdymo turinio ir įtraukiojo ugdymo principus. Siekiant kuo aukštesnių mokinių pasiekimų ir mokinių pasirengimo gyventi iššūkių ir galimybių kupiname pasaulyje, tobulinamas ugdymo turinys, jo struktūra, ieškoma inovatyvių sprendimų, naujovių, kurios ateina į mokyklas. Šiuolaikinėje mokykloje itin svarbu atnaujintų bendrųjų programų diegimo ir įtraukties stiprinimo dermė. Konferencijos pranešimų temos pasirinktos įsiklausius į mokyklų bendruomenių, Kauno miesto metodinių būrelių narių poreikius, išsakytas problemas ar klausimus.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja dr. Ona Gucevičienė pasveikino visus konferencijos dalyvius, padėkojo pranešėjams, Kauno miesto metodinių būrelių nariams už dalijimąsi vertinga patirtimi įgyvendinant atnaujinto ugdymo turinį ir įtraukties švietime principus, konferencijos organizatoriams už sudarytą galimybę dalytis vertinga patirtimi, siekiant, kad ugdymo procesas įgautų vertingą atspalvį ir kad užtikrintume kiekvienam mokiniui kokybišką ugdymą bei palinkėjo prasmingo darbo.

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo įvairovės skyriaus specialistės Asta Lauciuvienė, Ana Pavilovič-Jančis pradėjo konferenciją pranešimu „Įtraukties principo realizavimo aktualijos atnaujinto ugdymo kontekste ir universalaus dizaino mokymesi galimybės“. Konferencijoje pranešimus skaitė: projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ skaitmeninio turinio grupės specialistė dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė (VDU ŠA) (pranešimas „Kas yra gera pamoka?“), Europos Komisijos Europos mokyklų ugdymo turinio inspektorė prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (VDU ŠA) (pranešimas „Formuojamasis vertinimas kaip mokinių motyvacijos ugdymo dalis kasdieninėje praktikoje“), projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ skaitmeninio turinio grupės specialistė Jolanta Pauliukienė (pranešimas „Skaitmeninės mokymo priemonės: ką ir kodėl kuriame?“), WhyAI edukacijų programos vadovė Aurelija Žilionytė (pranešimas „Dirbtinis intelektas ir mokykla: pritaikymo galimybės“, neuromokslininkė dr. Urtė Neniškytė (pranešimas „Kaip smegenys mokosi: septyni neuromitai ir svarbios tiesos“).

Antroje konferencijos dalyje pranešėjai – Kauno miesto mokyklų metodinių būrelių nariai, vadovai, mokytojai, dalijosi vertinga patirtimi, įžvalgomis ir sėkmingais pavyzdžiais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir įtraukiojo ugdymo švietime principus.

Ši konferencija jau ne vienerius metus pasižymi pranešimų gausa. Džiaugiamės, kad konferencija suburia švietimo bendruomenę dalytis ir perimti vertingą patirtį, siekiant ugdymo kokybės ir mokinių asmeninės pažangos.

Konferencijos vedėjas Ignas Andriukevičius užbaigė konferenciją palinkėdamas kiekvienam konferencijos dalyviui atrasti tinkamiausius ugdymo metodus, būdus priemones ar įrankius.

Respublikinės konferencija pranešimai

 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus pavaduotoja Alvita Veličkaitė