Paieška

Direktorė Rasa Bortkevičienė

Grįžti atgal

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS YRA ŠIOS:

 • vadovauja įstaigos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
 • organizuoja įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą, sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, tarybas, sudaro ir pasirašo sutartis, reikalingas įstaigos veikloje;
 • tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 • suderinęs su įstaigos taryba, tvirtina įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles;
 • nustatyta tvarka skiria ir atleidžia pedagoginius darbuotojus ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
 • nustato įstaigos darbo apmokėjimo sistemą, rūpinasi darbuotojų darbo sąlygomis, organizuoja darbuotojų paiešką;
 • sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, kelti kvalifikaciją, organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją;
 • analizuoja įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už įstaigos veiklos rezultatus;
 • priima vaikus įstaigos savininko nustatyta tvarka;
   • inicijuoja įstaigos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą, kartu su įstaigos taryba sprendžia įstaigai svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus;
   • užtikrina vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymosi ir darbo sąlygas;
   • kiekvienais metais teikia įstaigos bendruomenei ir įstaigos tarybai svarstyti bei viešai paskelbia įstaigos metinę veiklos ataskaitą;
 • atsako už įstaigos finansinę veiklą, tvirtina finansų kontrolės taisykles, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su įstaigos lėšų (įskaitant lėšas, skirtas švietimo įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui) panaudojimu, turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo;
 • organizuoja įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą. Kai įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, įstaigos buhalterinę apskaitą organizuoja jam teisės aktais priskirtų funkcijų apimtimi;
   • supažindina įstaigos bendruomenę su teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės aktų pažeidimus, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevenciją, informuoja teritorinę policijos įstaigą apie žinomus ar įtariamus smurto, prievartos, psichoaktyviųjų medžiagų platinimo, viešosios tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus;
   • organizuoja pašalinių asmenų patekimo į įstaigos teritoriją apskaitą ir tai kontroliuoja, organizuoja įstaigos teritorijos ir jos prieigų stebėjimą;
   • bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), pagalbą vaikui, darbuotojui ir įstaigai teikiančiomis įstaigomis, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, valstybine vaiko teisių apsaugos institucija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, atvejo vadybininkais, teritorine policijos įstaiga, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
 • užtikrina, kad įstaigoje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir įstaigos nuostatų;
 • atlieka kitas funkcijas, įstaigos vadovui priskirtas įstaigos nuostatais ir kitais teisės aktais.