Paieška

Administratorė Vitalija Serbentienė

Grįžti atgal

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS YRA ŠIOS:

 • Biudžetinei įstaigai „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, kuriai perduotas Centro apskaitos tvarkymas, laiku ir nustatyta tvarka teikia dokumentus:
 • gautas, įgaliotų asmenų pasirašytas ir vizuotas bei sutikrintas su pasirašytomis sutartimis, PVM sąskaitas faktūras (sąskaitas faktūras), išankstinio apmokėjimo sąskaitas, sutartis, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus, kitus ūkinę operaciją pagrindžiančius dokumentus;
 • nurašymo ir atidavimo naudoti aktus, priimtus iš materialiai atsakingų asmenų (atsargų nurašymo, perdavimo ir priėmimo, turto atidavimo naudoti aktus, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo bei likvidavimo ir kitus aktus);
 • išrašo ir laiku pateikia sąskaitas faktūras renginių dalyviams už seminarus ir kitus renginius finansų valdymo ir apskaitos sistemoje;
 • išrašo sąskaitas faktūras už patalpų nuomą pagal pasirašytas nuomos sutartis ir pateikia nuomininkams;
 • užtikrina savalaikį Centro klientų atsiskaitymą už suteiktas paslaugas;
 • nustatytais terminais ir tvarka rengia ir teikia renginių, projektų, skirtų pedagogų kvalifikacijai tobulinti bei kitoms švietimo skyriaus priemonėms įgyvendinti, lėšų panaudojimo ataskaitas bei projektų, kuriems administruoti numatytas finansavimas, ataskaitas;
 • kontroliuoja savalaikį finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkinių talpinimą Centro interneto svetainėje;
 • veda atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;
 • vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę savo veiklos srityje: reikalauja iš atsakingų darbuotojų laiku pateikti apskaitos dokumentus ar ataskaitinius duomenis, kontroliuoja pateikiamų apskaitos dokumentų užpildymo teisingumą;
 • vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reglamentuotas funkcijas, atlieka kitas Centro direktoriaus įsakymu ar pavedimu priskirtas funkcijas, pagal kompetenciją atlieka kitus darbus;
 • Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugo jo žinioje esančius apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir kitas ataskaitas, juos perduoda į archyvą.
 • pavaduoja Centro raštinės vedėją ligos, atostogų, komandiruotės ar kitais atvejais, kai laikinai jo nėra, dokumentus administruojant dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.